Ohlášky - květen

 • Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci májové pobožnosti, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili.
 • V neděli 1.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!
 • V pondělí 2.5. bude v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 5.5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V děkanském kostele bude ranní mše sv. v 7.15 hod a také mše sv. v 18.00 hod. Nezapomeňte se o této Slavnosti účastnit mše svaté.
 • Zároveň bude 5. 5. v naší farnosti probíhat eucharistický den s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Adorace od 8 hod – 17.55 hod.
 • V sobotu 7. 5. v 10 hod jste zvání na jarní pouť na Květnov. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá a udíleno novokněžské požehnání od novokněze P. Mgr. Víta Machka.
 • V neděli 8.5. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně u Chomutova.
 • V neděli 8.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 12.5. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 13.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 14. 5. v 7.15 hod jste zvání na duchovní obnovu farnosti – rekolekci. Povede ji Pavel Morávek. Pokračování po mši sv. na faře snídání a přednáškami.
 • V pondělí 16.5. o svátku sv. Jana Nepomuckého hlavního patrona Čech bude slavnostní mše večer a to v 18.00 hod. Ranní mše sv. nebude.
 • V pondělí 16.5. bude v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 19.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 21.5. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • Ve čtvrtek 26.5. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 27.5. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 28.5. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.
 • V neděli 29.5. bude v Údlicích Slavnost Božího Těla. Mše sv. začne v 10.00 hod a po ní bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečápel ke kostelu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv.