svátosti

Svátost smíření

svátost smíření
K svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou.

Církevní manželství

Pokud byste rádi uzavřeli církevní manželství platné před Bohem i před státními úřady – je třeba tento úmysl oznámit na farním úřadě nejméně 3 měsíce před zamýšleným dnem sňatku.

Křest dítěte

křest dětí
Křest dítěte oznamte pokud možno co nejdříve, alespoň 2 měsíce před zamýšleným datem křtu.

Církevní pohřeb

Žádáte o církevní pohřeb zemřelých nebo rozloučení? Uvědomte nás co nejdříve.

Svátosti křtu

svátost křtu
Přemýšlíte o udělení svátosti křtu dětem školního věku, nebo plnoleté osoby? Máte zájem poprvé přistoupit ke svátosti smíření, svatému přijímání – nebo přijmout svátost biřmování? – Nezapomeňte, že je nutná delší příprava.

Církevní manželství již civilně oddaných

Vy, kteří nemáte platné církevní manželství (jste oddáni např. pouze civilně) – máte možnost zplatnit svůj svazek před Pánem Bohem.

Návštěva kněze nemocným

Touží vaši nemocní po návštěvě kněze? – po svátosti smíření, svatém přijímání, svátosti pomazání nemocných – ať už doma, v nemocnici či v jiných soc. ústavech?