Ohlášky - Velikonoce 2020

Vzhledem k dané celorepublikové situaci jsme dostali Všeobecné zásady liturgické komise České biskupské konference na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 (Prot. n. 153/20), dekretu téže kongregace ze dne 25. 3. 2020 (Prot. n. 154/20) a na základě vyjádření diecézních biskupů k otázkám rozeslaným 23. 3. 2020. Z daného uvádíme:

  1. Všeobecné zásady

Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem).

Věřícím je třeba oznámit začátek bohoslužeb, aby se mohli připojit v modlitbě. V Chomutově budou slaveny bohoslužby Svatého Tridua bez účasti lidu, dá-li Bůh, v hodinách stejných, jako v předchozích letech.

Liturgická komise ve spolupráci s Liturgie.cz představí bezprostředně po 5. neděli postní podrobnější podporu pro osobní a rodinnou modlitbu.

  1. Svátost smíření před Velikonocemi

Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie mimo jiné uvádí, že „přísluší diecéznímu biskupovi, aby pro kněze a kajícníky stanovil rozumná opatření, která mají platit při individuálním slavení svátosti smíření, jakými jsou prostorné místo mimo zpovědnici, dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost věnovaná zachování zpovědního tajemství a patřičné diskrétnosti.“

Je možné také připomenout důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“

Pokud budou trvat současná restriktivní opatření, kněží mohou požádat věřící, aby s ohledem na pandemii odložili svátost smíření na dobu po Velikonocích. Je potřeba, aby faráři svým farníkům oznámili, jak bude tato věc upravena v jejich farnosti. Budou přihlížet mimo jiné k věku a zdraví jak svému, tak farníků.

Po telefonické domluvě je možno poskytnout svátost smíření.

  1. Květná neděle

Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně na dalších místech; avšak vždy pouze uvnitř budovy.

Podle vhodnosti může kněz požehnat více ratolestí, které si věřící budou moci, až to bude možné, odnést domů.

  1. Mše na památku Večeře Páně

Kněžím se letos mimořádně dovoluje, aby tuto mši slavili bez účasti lidu, tedy s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Po mši svaté se nekoná přenesení Nejsvětější svátosti. Eucharistie po celé triduum zůstává v hlavním svatostánku.

  1. Památka umučení Páně na Velký pátek

Památka umučení Páně se slaví jen v katedrálách a farních kostelích s jedním nebo dvěma přisluhujícími bez účasti lidu.

  1. Soukromá modlitba v kostelích

S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou kněží během velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. Nebude se ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí v kostelích.

Děkanský kostel je denně k dispozici k osobní modlitbě v předsíni kostela po mříž.

  1. Bílá sobota

Obřady katechumenátu tradičně spjaté s ránem Bílé soboty jsou odloženy na dobu, kdy bude možné slavit iniciační svátosti. Termín určí diecézní biskup.

  1. Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilii je dovoleno slavit výlučně v katedrálách a farních kostelích, kněží ji slaví s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Udělování iniciačních svátostí je odloženo na pozdější termín

  1. Boží hod velikonoční

Mši svatou v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slaví kněží s jedním nebo dvěma přisluhujícími.

Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na dobu velikonoční, popř. až to bude možné.

Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech.

Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.