Projekty - Komunitní centrum křižovatka

Název projektu: Komunitní centrum Údlice
Reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014714

Celkové předpokládané výdaje projektu: 24 500 000 Kč
Přidělená dotace: 16 150 000 Kč

Farnost Chomutov realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií z IROP prostřednictvím MAS Sdružení Západní Krušnohoří (maskaszk.cz).

Cílem projektu je vybudovat v obci Údlice víceúčelové zařízení, které bude zázemím pro realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a volnočasových aktivit pro celou komunitu. KC bude využíváno jak pro akce realizované přímo farností, tak bude k dispozici obci, neziskovým organizacím i soukromým zájemcům.

Další informace ke KC také zde: www.farnostchomutov.cz/komunitni-centrum-udlice/

Pokud chcete budování komunitního centra podpořit, můžete tak učinit vkladem na účet: 9070471001/5500, var.symbol 14714.

Budeme vděční za jakýkoli finanční příspěvek na pokrytí spoluúčasti farnosti na projektu!

Harmonogram projektu:
Leden 2020: Zahájena projektová příprava.
Červenec 2020: Podána žádost o dotaci.
Červen 2021: Přidělena dotace.
Červenec 2021 – Leden 2022: Uskutečněno zadávací řízení a vybrán zhotovitel.
Březen 2022: Zahájena realizace stavby (předpoklad dokončení 12/2022).